Contact Info

Queen's Trading

Address: China, Zhejiang, Yiwu City

Qiancheng Xiaoqu 50 Dong 1 Danyuan 201

Phone No.: 86-579-8520-7720

Email: queenstrading@qq.com